Andi Purwanto Group. Powered by Blogger.
RSS

PREDIKSI UN MTK 2011 SMK

1.Diketahui premis-premis :
I. Jika nenek kehujanan maka ia sakit
II. Jika ia sakit, maka ia tidak mau makan
III. Ia mau makan
Ingkaran dari kesimpulan tersebut adalah ¼.
A. Nenek tidak kehujanan
B. Nenek tidak sakit
C. Nenek tidak mau makan
D. Nenek kehujanan
E. Nenek mau makan
WWW.UJIANNASIONAL.ORG
2.


3.

WWW.UJIANNASIONAL.ORG


Hasil dari 5log 27.9 log125+16log 32 = ... .

A. 7
2
B. 41
12
C. 61
20
D. 9
4
E. 61
36

Garis y = -x - 3 menyinggung parabola y2 - 2y + px = 15. Nilai p yang memenuhi adalah ¼.
A. -10
B. -8 C. -6 D. 6 E. 8


4. Persamaan x2 + (2p - 1)x + p2 - 3p - 4 = 0 mempunyai akar-akar real, maka nilai p yang
memenuhi adalah ¼.
A. p £ - 17
8
B. p £ - 21
8
C. p ³ - 17
8
21
D. p ³
8
13
E. p ³
8


5.

Akar-akar persamaan x2 - x - 3 = 0 adalah a dan b. Persamaan kuadrat baru yang akar- akarnya 2a - 3 dan 2b - 3 adalah ¼.

A. x22 - 4x - 9 = 0
B. x2 + 4x - 9 = 0 C. x2 - 4x - 24 = 0

D. x2 - 8x - 9 = 0
E. x + 8x + 9 = 0

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

6.     Perhatikan gambar berikut!


Luas trapesium PQRS =¼.
A. (64 + 25 2) cm2
B.     (64 + 25 3) cm2 C.        (64 + 50 3) cm2 D.        (49 + 25 3) cm2 E.        (49 + 50 3) cm2

7.     Diketahui prisma tegak PQR STU dengan PQ = 8cm, PR = 7cm, PQR = 60o dan tinggi
PS = 15cm.

Volume prisma tersebut adalah ¼.
A. 75 3 cm3
B.     95 3 cm3
C. 105 3 cm3 D. 150 3 cm3
E.    165 3 cm3

8. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10cm. Titik M adalah titik tengah GH. Jarak
titik M ke garis CE =¼.
A. 5cm
B. 5 2 cm
C. 5 3 cm
D.     5 5 cm E.         5 6 cm9. Perhatikan gambar berikut!
WWW.UJIANNASIONAL.ORG

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

Kosinus sudut antara bidang PQR dan bidang PRS =¼.
1
A.            6
2
1
B.            6
3
1
C.            6
4
1
D.           5
4
1
E.            6
6

10. Diketahui persamaan cos2xo + cosxo = 0, untuk 0 £ x £ 360, maka x yang memenuhi adalah
¼.
A. 60, 120, 180 B. 60, 120, 270 C. 60, 180, 240 D. 120, 180, 300 E. 60, 180, 30011. Diketahui tan A = 4 ,0° < A < 90°. Nilai cos3A - cosA =¼.
3
192
A. -
125
B. - 96
125
96
C.
125
D. 116
125
E. 192
125

12. Diketahui (a + b ) = p dan cosa cos b = 3 . Nilai cos(a - b ) = ....
6                             4

WWW.UJIANNASIONAL.ORG
A.
3+1 3
42

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

B. 1
C. 3 - 1 3
22
D. 1
4
E. 3 - 1 3
42

13. Persamaan garis singgung lingkaran x2 + y2 - 8x + 6y - 15 = 0 yang tegak lurus garis x + 3y
+ 5 = 0 adalah ¼.
A. y = 3x + 5 atau y = 3x - 25 B. y = 3x - 5 atau y = 3x + 35 C. y = 3x - 5 atau y = 3x - 25 D. y = 3x + 5 atau y = 3x - 35 E. y = 3x - 5 atau y = 3x - 35

14. Diketahui histogram pada gambar.

12
11
X


5
4


1

0     41- 45 46- 50 51- 55 56- 60 61- 65


Jika modus dari data tersebut adalah 49, 25, maka x =¼.
A. 10
B. 9 C. 8 D. 7 E. 6

15. Dalam suatu kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng kuning. Dari kotak tersebut akan
diambil sekaligus 3 kelereng yang terdiri dari 2 kelereng merah dan 1 kelereng kuning. Banyaknya cara pengambilan kelereng tersebut adalah ¼.
A. 14 cara B. 24 cara C. 40 cara D. 60 cara E. 80 cara

16. Dua dadu dilempar undi secara bersama-sama. Peluang kedua-duanya prima atau kedua-
duanya ganjil adalah ¼.


WWW.UJIANNASIONAL.ORG
A.


B.


C.


D.


E.28 36
22
36
18
36
14
36
12
36

WWW.UJIANNASIONAL.ORG


17. Suatu pemetaan f : R ® R dan g : R ® R dengan g(x) = 2x - 3 dan

( f o g)(x) = 4x2 - 8x + 6. Nilai f(-1) =¼.

A.
B. C. D. E.

5
20
-4 -6


18. Suatu suku banyak S(x) = 2x4 + ax3 - 3x2 + 5x + b dibagi (x2 - 1) sisa 6x + 5. Nilai 3a + 2b
=¼.
A. 36 B. 24 C. 20 D. 15 E. 11


lim

19. Nilai


A. B.
C. D.
E.


20. Nilai

x +1 - 2 = ... .
x ® 1 2x - x + 1


-2
-1
01
2

lim cos 4x -1
= ... .
x ® 0 2x tan 2x

A.
B.
C.
D.
E.

-4
-2
1
2
24


21. Garis singgung kurva y = 2x3 - 5x2 - x + 6 dititik dengan ordinat 2, memotong sumbu Y
dititik ¼.
WWW.UJIANNASIONAL.ORGA. B. C. D. E.(0 , -3) (0 , -7) (0 , 3) (0 , 7) (0 , 6)

WWW.UJIANNASIONAL.ORG


22. Selembar karton dengan panjang 16cm dan lebar 10cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan
cara memotong keempat pojoknya berbentuk persegi yang sisinya x. Volume kotak maksimum sama dengan ¼.
A. 560cm33
B. 496cm3 C. 212cm3
D. 154cm3
E. 144cm

23. Suatu bilangan terdiri atas dua angka. Lima kali angka satuan sama dengan kurang enam dari
dua kali angka puluhan. Bilangan itu adalah dua kurang dari tiga kali bilangan yang ditanyakan dengan membalik angka-angkanya. Bilangan itu adalah ¼.
A. 82 B. 52 C. 28 D. 25 E. 22

24. Sebuah perusahaan mempunyai dua tempat pertambangan. Pertambangan A menghasilkan 1
ton biji besi kadar tinggi, 3 ton kadar menengah dan 5 ton kadar rendah setiap hari. Sedangkan pertambangan B menghasilkan 2 ton biji besi kadar tinggi, 2 ton kadar menengah dan 2 ton kadar rendah setiap hari. Perusahaan memerlukan 80 ton biji besi kadar tinggi, 160 ton kadar menengah dan 200 ton kadar rendah. Jika biaya pengoperasian setiap pertambangan per hari sama dengan Rp2.000.000,-, maka biaya pengoperasian minimum adalah ¼.
A. Rp102.000.000,- B. Rp120.000.000,- C. Rp140.000.000,- D. Rp160.000.000,- E. Rp200.000.000,-

8          
-1 1

25. Diketahui matriks P =


6a -1 dan R = 3 - 3a dengan Q-1 = invers

4a 2 ,Q = 1 -1


11 -1

matriks Q.Jika P2 + Q-1 = R maka nilai 4a =¼.
A. -8
B. - 2
3
C. 4
3
WWW.UJIANNASIONAL.ORG


3


WWW.UJIANNASIONAL.ORG

D.      8
E.      1226. Diketahui matriks A =


a 2b

2c - 3b

a


14 3c

dan B = 2a +1 b + 9 dan AT = transpose matriks A.

T
2

Jika A = 2B maka a + b + c =¼.
A. 45 B. 35 C. 30 D. 25 E. 20

27. Diketahui titik A(2, 4, -2), B(4, 1, -1), C(7, 0, 2) dan D(8, 2, -1). Jika AB wakil dari vektor
a dan CD wakil dari vektor b, maka sudut antara vektor a dan b sama dengan ¼.
A. 120o
B. 90oo
C. 60o

D. 45o
E. 30

28. Diketahui vektor a = 3i + j - k,b = 2i + 3 j - 2k dan c = 6i + 6 j + 3k. Proyeksi vektor (a - 2b)
pada vektor c adalah ¼.
A. 2i + 2 j + k
B.      3i + 4 j - 3k C.     3i + j - 2k D.      2i - 2 j + k E.         - 2i - 2 j - k

29. Persamaan bayangan garis y = -3x + 1 karena rotasi (O, p ) dilanjutkan refleksi terhadap
2
sumbu X adalah ¼.
A. y = 3x - 1 B. y = -x - 1
C. 3y = -x - 1 D. 3y = x - 1 E. 3y = x + 1

30. Persamaan bayangan kurva y = x2 - 3x + 1 karena rotasi (O,p ) dilanjutkan refleksi
terhadap garis y = -x adalah ¼.
A. x = y22 + 3y - 1
B. x = y2 - 3y + 1 C. y = x2 + 3x + 1

D. y = x2 - 3x - 1
E. y = x - 3x + 1


WWW.UJIANNASIONAL.ORG
31. Hasil ò
2x4 dx = ... .
2 x5 + 9

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

A.

B.


C.

3 2 x5 + 9 + C
1 2 x5 + 9 + C
5
2        +CD.


E.

5 2x 5 +9
2 2 x5 + 9 + C
5
2       +C
2 x5 + 9

p4

32. Hasil ò sin 5x sin xdx = ... .
0
A. 1
8
1
B.
12
1
C.
24
D. - 1
8
E. - 1
12

3
33. Hasil ò (3x2 + 2x +1)dx = 25, maka nilai 1 a = ... .

a
A. -2
B. -1
C. 1
4
D. 1
2
E. 2

4


34. Luas daerah yang dibatasi kurva y = -x2 + 1, sumbu X, sumbu Y dan x = 3 adalah ¼.
A. 25 1 satuan luas
3
B. 24 satuan luas
C. 22 satuan luas
3
WWW.UJIANNASIONAL.ORG

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

D. 6 satuan luas
E. 14 satuan luas
3

35. Volume benda putar yang terjadi, jika daerah yang dibatasi kurva y = x2, y = 6x - x2 diputar
mengelilingi sumbu X adalah ¼.
A. 45p B. 49p C. 65p D. 72p E. 81p

36. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut!
Persamaan grafik fungsi invers pada gambar adalah ¼.

A.


B.


C.


D.


E.1 2log x -1
2
1 log x +1
2
1 (2log x -1)
2
1 (log x +1)
2
1 log x - 2
2
37. Akar-akar persamaan


1 2x-3.3x+5 = 1 x -6 adalah a dan b , untuk a > b , nilai 2


2a - 3b = ... .
A. -12
B. -9 C. -1 D. 9
E. 12

3

⎝⎠ 27


38. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-7 suatu barisan aritmetika sama dengan 39. Jika suku ke-29
sama dengan 87, maka jumlah 45 suku pertama deret tersebut adalah ¼.
A. 5.130

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

WWW.UJIANNASIONAL.ORG

B.    3.105 C. 3.030 D. 3.005 E. 2.105

39. Jumlah semua suku deret geometri tak hingga sama dengan 8, sedangkan jumlah semua suku
pada urutan genap sama dengan 8 . Suku ke-5 deret tersebut adalah ¼.
3
A. 4 B. 3 C. 2
D. 2
3
E. 1
4

40. Tiga bilangan positif membentuk barisan aritmetika. Jika bilangan pertama dikurangi 2 dan
bilangan ke-tiga ditambah 20 maka ke-tiga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Jika bilangan ke-tiga ditambah 8 hasilnya menjadi 5 kali bilangan pertama. Bilangan pertama barisan tersebut adalah ¼.
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8WWW.UJIANNASIONAL.ORG

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS